Din donation kan göra omedelbar skillnad för arter och landskap!

Tidningarnas löpsedlar kan ibland få oss att tro att alla skyddsvärda natur- och kulturmiljöer är försvunna, och att hoppet är ute för våra hotade arter. Det stämmer inte. Utvecklingen går visserligen åt fel håll, men massor finns att göra för att säkra naturskogar, vattenmiljöer och hävdade marker, och restaurera och stötta de biotoper som förstörts. 

 

Framtidens Natur & Kulturarv

Vår förening har som syfte att skydda och återskapa värden av stor betydelse för den biologiska mångfalden. En del av vårt arbete handlar även om att bevara en del av forna generationers spår i jord- och skogsbrukslandskapet, såsom gärdesgårdar, alléer, odlingsrösen, åkerholmar vilka alla utgör naturliga delar av våra landskap.

Idag nyttjas nästan all mark på sätt som fördärvar den biologiska mångfalden såväl som spåren av tidigare generationers leverne. Vi är fast beslutna att vända denna trend. Vill du stötta vårt arbete och vill göra en insats för naturen och/eller kulturarvet – då finns möjligheten att donera till förmån för vårt arbete med att långsiktigt skydda värdefulla områden. Insatsen blir betydelsefull direkt, då den ger oss möjlighet att förvärva och säkra hotade miljöer, och den ger positiva och tydliga resultat under mycket lång tid.

Mark som ger hopp inför framtiden!

Vi använder alla donerade resurser till att förvärva eller avtala om mark inom Sveriges gränser. Förvaltningen av marken har det övergripande målet att skapa optimala förutsättningar för att den biologiska mångfalden ska kunna bestå och stärkas. Vi inventerar och beaktar också lämningar som finns från äldre tiders nyttjande av marken. Vår ambition är att engagera oss i ett stort antal områden över hela landet. 

Vi har kvalificerad expertis inom naturvård, kulturarv, förvaltning av mark och juridik. Vi samarbetar med forskare och andra experter för att kunna utveckla en skötsel som på ett effektivt sätt gynnar en rik natur samt bevara betydelsefulla delar av kulturarvet. Förvaltningen kommer att inkludera lokalbefolkningen.

Donation av mark

Om mark ägs av privatperson finns det möjlighet att donera mark om marknadsvärdet understiger 10 miljoner kronor på samma gång som naturvärdena är betydande. När det kommer till jordbruksmark kan donation ske om arealen understiger 4 ha, även om befintliga naturvärden är måttliga. Då kommer marken att användas för antingen investeringar i återskapande eller markbyte i syfte att komma åt mark med högre naturvärde. Donatorn har god möjlighet att påverka användningen av marken.

Vi vill höra dina önskemål och idéer kring hur du kan medverka till våra målsättningar. Specifika önskemål om markens skötsel och förvaltning kan tillmötesgås så länge som det gynnar föreningens övergripande målsättningar och så länge det kan ske inom ekonomiska ramar som bedöms vara realistiska.

Nyttjanderätt & arrende

Det finns en möjlighet att ”låna ut” mark till oss. Syftet med detta är att marken ska kunna förvaltas på sätt som bibehåller och/eller ökar värdet för biologisk mångfald och/eller kulturmiljöer. Detta lån kan vara på maximalt 50 år (skog) och 25 år (jordbruksmark).

Din donation och en specifik plats

Det finns en möjlighet att styra din donation så att den knyts till en specifik plats eller ett särskilt område. Detta kan ske på två sätt: 1) din donation räknas om i antal kvadratmetrar eller hektar och du får ett förslag till exakt platsangivelse från oss, 2) en donation med ett värde över 100 000 kr knyts till ett län, en kommun eller socken. Det innebär att föreningen söker efter ett lämpligt objekt att skydda, tills dess vi finner ett sådant.

Så kan du kontakta oss

Framtidens Natur & Kulturarv kan svara på frågor och föra dialog med dina förslag och idéer som utgångspunkt.

Sindre MagnussonDu når föreningens initiativtagare och ordförande Sindre Magnusson på mobil: 0723-086789 eller mail: sindre(at)framtidensnatur.se.