Så kan du göra en insats för framtida generationer!

Vi är övertygade om att det går att göra större insatser för att kommande generationer också ska kunna få uppleva naturliga skogar, blommande ängar och hagar och fågelrika våtmarker. Ett vackert landskap bär ofta spår av tidigare generationers bruk och hävd.

Framtidens Natur & Kulturarv

Vår plattform syftar till att skydda och återskapa värden av stor betydelse för naturens mångfald av djur, växter och naturtyper. Vi arbetar också med att bibehålla en del av äldre tiders mänskliga lämningar i jord- och skogsbrukslandskapet. Gårdar och torp med gamla anor, gärdesgårdar, alléer, odlingsrösen, åkerholmar och fornminnen utgör omistliga delar av våra landskap.

Idag används nästan all mark på sätt som utarmar den biologiska mångfalden såväl som spåren av tidigare generationers liv och hävd. Trenden är global, accelererande och därtill är prognosen oroväckande och det gäller tyvärr också Sverige.

Om du delar vår oro och vill göra en insats för naturen och/eller kulturarvet – då finns möjligheten att testamentera till vår insamlingsstiftelse och stötta vårt arbete med att långsiktigt skydda värdefulla områden. Insatsen blir betydelsefull och den ger positiva och tydliga resultat under mycket lång tid.

Mark som ger hopp inför framtiden!

Vi använder alla testamenterade resurser till att förvärva eller avtala om mark. Förvaltningen av marken har, utan kompromisser, det överordnade målet att bibehålla och återskapa de bästa förutsättningarna för att den biologiska mångfalden ska kunna fortbestå.

Vi inventerar och väver delvis in hänsyn till lämningar som finns från äldre tiders bruk av marken. Vår målsättning är att engagera oss i ett stort antal områden över hela landet. Framtidens Natur & Kulturarv agerar i Sverige.

Vi har kvalificerad expertis inom naturvård, kulturarv, förvaltning av mark och juridik. Vi samarbetar med forskare och andra experter för att kunna utveckla en skötsel som på ett effektivt sätt gynnar en rik natur samt bevara betydelsefulla delar av kulturarvet. Förvaltningen kommer att inkludera lokalbefolkningen.

Vi vill lyssna på dina förslag!

Vi vill höra dina önskemål och idéer kring hur du kan medverka till våra målsättningar. Specifika önskemål om markens skötsel och förvaltning kan tillmötesgås så länge som det gynnar föreningens övergripande målsättningar och så länge det kan ske inom ekonomiska ramar som bedöms vara realistiska.

Framtidens Natur & Kulturarv syftar ej till kommersiell verksamhet. Om någon del av förvaltningen skulle generera en vinst så stannar dessa medel i stiftelsen. Alla resurser i stiftelsen används för att åstadkomma en förvaltning av marken som på bästa sätt gynnar målsättningarna. Mark som skyddas av stiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv kommer att bli en betydande tillgång för upplevelser, forskning, pedagogik och kultur.

Så kan du kontakta oss

Framtidens Natur & Kulturarv kan svara på frågor och föra en dialog med dig, med dina förslag och idéer som utgångspunkt. När det kommer till att testamentera rekommenderar vi att du rådgör med en advokat eller annan sakkunnig jurist eftersom det är viktigt att ditt testamente är entydigt och korrekt i juridisk mening. I denna del kan vi rekommendera kunniga jurister som inte är knutna till föreningen.

Sindre MagnussonDu når föreningens initiativtagare och ordförande Sindre Magnusson på mobil: 0723-086789 eller mail: sindre(at)framtidensnatur.se.

Du når föreningens ansvariga för testamentering, Erica Nobel, jur.lic. i miljörätt, på mobil: 0733-800224 eller mail: erica(at)framtidensnatur.se.