Våra projekt

Vilket område blir först ut att skyddas?

Att skydda områden inför framtiden är en grannlaga uppgift. Exakt vilka områden det blir kommer att påverkas av befintliga värden (inventering), markägarnas inställning och tillgång på resurser. Andra viktiga frågor i processen fram till ett skydd är:

  • Finns det andra anspråk på marken som omöjliggör ett skydd? Det kan exempelvis vara planerad exploatering, t ex bostäder och vägar.
  • Är det sannolikt att länsstyrelsen eller kommunen kommer att skydda området innan värdena försvinner? Vi vill inte göra dubbelarbete.
  • Bör och kan marken förvärvas eller är ett nyttjanderättsavtal alternativt arrende istället en framkomlig väg?

När väl detta är i hamn kan en förvaltningsplan tas fram och lämplig skötsel, inklusive återskapande åtgärder, inledas. Föreningen jobbar med finansiering parallellt med att vi undersöker flera områden. De områden vi undersökt hittills avser ädellövskog i södra Sverige. Andelen skyddad skog i Götaland är idag bara några få procent.

Det område som vi just nu kommit längst med ligger i Sinarpsdalen, i nordvästra Skåne (se nedan). Det är en mycket vacker dal som skär igenom Hallandsåsen. Det var här tågen gick innan tunneln togs i bruk. Landskapet är småskaligt och domineras av naturbete och ädellövskog. Här finns rinnande vatten och flera våtmarker håller på att återskapas.

Betydande delar av skogen har fått utvecklas relativt fritt. Det innebär att flora och fauna gynnats. Det är landskapets småskaliga mosaik av bete och naturliknande skog som skapar en mycket tilltalande helhet, för både människor och djur. Utöver ett mindre biotopskyddsområde så saknar skogen idag skydd.

Föreningen vill bidra till att säkra Sinarpsdalens naturvärden inför framtiden och vi har därför inlett dialog med en av markägarna och det gäller ca 5 hektar ädellövskog. Här finns alsumpskog och här finns uppvuxen bokskog. Hornuggla och göktyta har setts under häckningstid. Inventering av flora och fauna kommer att ske under sommaren. Floran är rik, bl a kommer vi att titta närmare på mossor. Hur arbetet fortskrider kommer att redovisas här.

I nu aktuellt område är det sannolikt att modellen med nyttjanderättsavtal på 50 år kommer att väljas. Vi kommer fortlöpande att berätta om hur det går i Sinarp och de områden som sannolikt följer i dess spår.