Äger du värdefull natur i Götaland?

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv skyddar och återskapar värdefull natur. För att kunna uppnå våra mål behöver vi få rådighet över mark, via förvärv eller markavtal. Vi finansierar detta genom donationer, testamentering och samarbete med företag. Vi söker just nu dig som har mark med naturvärden i södra Sverige och som gärna skulle se att platsen bevaras till eftervärlden.

Då kan vi köpa marken

Vår stiftelse kan köpa mark av privatpersoner, om naturvärdena är betydande. Detta är något vi kan fastställa vid ett besök på era marker. Länsstyrelsen kan bevilja s k förvärvstillstånd om naturvärdena är över en viss nivå. Om marken ägs av aktiebolag eller annan juridisk person behövs ej förvärvstillstånd. En fastighet som ska köpas av vår stiftelse behöver exponeras gentemot de som ska donera pengar. Vi behöver därför en relativt långsam affär. Om det är höga naturvärden som riskerar att exploateras akut kan vi i vissa fall ändå åstadkomma en lösning även på kort sikt.

Möjlighet att göra en extraordinär insats

Vi vet att det finns privatpersoner och företag som äger mark och som vill göra extraordinära och ideella insatser för kommande generationer. Om du äger mark som privatperson och vill att denna mark ska skyddas i vår stiftelse kan du testamentera mark. För testamentering av mark från privatperson till stiftelse krävs ej förvärvstillstånd från länsstyrelsen. Mark som testamenteras ”låses” in i vår stiftelse och enligt stadgarna får den ej säljas vidare. På samma gång måste våra stadgar följas strikt dvs naturvården är helt överordnad. Stadgarna i en stiftelse är ytterst svåra att ändra på. Kammarkollegiet vakar över detta. Om marken ägs av en juridisk person kan sådan mark doneras till vår stiftelse, utan krav på förvärvstillstånd.

Bibehållet ägande men donerad nyttjanderätt

Om du äger mark och vill bevara och/eller återskapa naturvärden kan du göra en insats genom att donera nyttjanderätten (skog, våtmarker eller öppna gräsmarker m.m.) till insamlingsstiftelsen. För skogsmark kan detta göras upp till 50 år och för jordbruksmark 25 år. Markavtalen blir juridiskt bindande för angiven tid, även om marken byter ägare. För att insamlingsstiftelsen ska kunna ta ansvaret för att skydda och även öka naturvärdena krävs det en intäktssida. Om stiftelsen har rätt att nyttja marken kan intäkter erhållas från offentliga bidrag, biomassa från t e x omföring från granodling till naturskog samt handel med ekosystemtjänster (kol, biodiversitet). Förvaltningsplanens detaljer utformas i dialog med markägaren.

Inventering och förvaltningsplan

När insamlingsstiftelsen förvärvat eller på annat sätt fått rådighet över en fastighet vidtar arbete med noggrann inventering av natur- och kulturmiljövärden, inklusive beräkning av mängden lagrat kol. Därefter följer framtagande av en förvaltningsplan där det framgår hur marken ska skötas för att våra högt ställda målsättningar ska uppnås.

Boka ett möte med oss, vi kommer gärna ut och tittar på marken!

Hör av er till Sindre Magnusson, ordförande i Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv, på telefon 070-2144367, eller skicka epost till sindre(at)framtidensnatur.se.

Rulla till toppen