Framtidens generationer behöver vår hjälp.

Genom vår insamlingsstiftelse kan Du bidra till att skydda och återskapa hotade naturtyper och biotoper, säkra kolinlagring och till att bevara kulturvärden i landskapet. Genom konkret markinflytande och långsiktiga förvaltningsplaner med aktiva naturvårdsinsatser vill vi säkerställa att den som föds idag också på ålderns höst ska kunna vandra i rika natur- och kulturlandskap med stor biologisk mångfald.

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv

Idag används nästan all mark på sätt som utarmar biologisk mångfald såväl som spåren av tidigare generationers liv och hävd. Trenden är global, accelererande och prognosen är likaså oroväckande när det gäller Sverige.

Med vår stiftelse vill vi bidra till att skydda och återskapa värden av stor betydelse för naturens mångfald av djur, växter och naturtyper. Vi kommer även att arbeta med att bibehålla en del spår av äldre tiders kultur i jord- och skogsbrukslandskapet. Gårdar och torp med gamla anor, gärdesgårdar, alléer, odlingsrösen, åkerholmar och fornminnen utgör omistliga delar av våra landskap.

Stiftelsen finansierar sin verksamhet genom donationer, gåvor, testamenten, bidrag och inkomst från förvaltning av mark. Stiftelsen kan emellertid också komma att bedriva näringsverksamhet när detta är gynnsamt för att uppnå ändamålet med Stiftelsen. Sådan näringsverksamhet inkluderar uppdrag som avser ekologisk kompensation och klimatkompensation.

Vill du som privatperson, organisation eller företag bidra till vår sak eller kanske inleda ett samarbete? Kontakta oss!

Glödsandbi - Biologisk mångfald på Österlen
Glödsandbi i Österskens vilda äppelodlingar.

AKTUELLT

Sinarp insamling
Sinarpsdalen 3:2, 6 ha , Båstad

Sinarpsdalen skär genom Hallandsås söder om Båstad och utgör ett varierat landskap med ålderdomlig prägel. Helhetsintrycket är ett påtagligt vackert landskap som...

Läs vidare >>
Mylleskogen nu i vår ägo!

Under 2021 fick vår systerorganisation, den ideella föreningen Framtidens Natur & Kulturarv, en donation av ett vackert och rikt naturområde – Mylleskogen...

Läs vidare >>
Vi har 90-konto!

I början av maj fick Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv sitt 90-konto godkänt av Insamlingskontroll. För vår stiftelse och organisationsplattform är detta...

Läs vidare >>
Rulla till toppen