Hjälp oss att skydda och återskapa biologisk mångfald i Sverige!

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv arbetar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Sverige. Vi mobiliserar resurser för att både skydda och återskapa natur- & kulturmiljövärden. Vill du vara med och göra skillnad?

Gänget

93 hektar på Gotland!

Insamlingsstiftelsen har fått nyttjanderätt till ett över 90 hektar stort naturområde på sydöstra Gotland! På platsen finns stor biologisk mångfald och ett rikt kulturarv.

Insamling till skog i Sinarp

Vi samlar nu in resurser för att skydda ett 6 ha stort vackert skogsområde med höga naturvärden i Sinarpsdalen i Båstads kommun.  

Testamentera till naturen

Testamentera till naturen

Genom att testamentera markinnehav eller resurser kan du direkt bidra till att naturvärden långsiktigt bevaras och restaureras.

PÅGÅENDE INSAMLING

Var med och skydda skogen i Sinarpsdalen!

Framtidens Natur & Kulturarv vill bevara ett ca 6 ha stort skogsområde med höga naturvärden i Sinarpsdalen, Båstads kommun: en del med sekelgamla klibbalar längs med den ringlande Örebäcken, och del som utgörs av en hundraårig bokskog i en skarp brant med inslag av hassel, körsbär, sälg och vildapel. I skogsområdet finns död ved, flera signalarter och rödlistade lavar, högstubbar, rotvältor, torrakor och rovfågelsbon.

Din insats för att hjälpa oss med att bevara denna skog inför framtiden, är av stor betydelse, både på kort och lång sikt.

Urval av artförekomster i Sinarpsskogen:

Vedlavklubba

Multiclavula mucida

Spillkråka

Dryocopus martius

Bäckbräsma

Cardamine amara

Rutlungmossa

Conocephalum salebrosum

Gullpudra

Chrysosplenium alternifolium

Senaste gåvor:

Isa

12 juni, 2024

Belopp donerat
500 kr. 

Carla

28 maj, 2024

Belopp donerat
5 kr. 

Mark

4 maj, 2024

Belopp donerat
5 000 kr. 

Micke

5 februari, 2024

Belopp donerat
100 kr. 

Lise

2 februari, 2024

Belopp donerat
50 kr. 

Erik

29 januari, 2024

Belopp donerat
50 kr. 

Vi behöver den biologiska mångfalden.

Ytterst vilar livet på jorden och vår egen arts existens på att livskraftiga och artrika ekosystem består. En tät väv av samspel inom och mellan arter är en förutsättning för balans och motståndskraft i ekosystemen. Detta ger jorden en långsiktig kapacitet att tillhandahålla ett klimat i balans, tillgång på rent vatten, syre, mat och en mängd råvaror som innebär livskvalitet. Tillgång till en rik natur gör det möjligt att få avkoppling, minnesvärda upplevelser och inspiration.

En del av jordens ekosystem behöver skyddas och restaureras för att hela biosfärens livskraft ska kunna bevaras.  Situationen för den biologiska mångfalden är idag akut, både globalt och inom Sveriges gränser.  Löpsedlar om tillståndet för naturen syns med jämna mellanrum och alla rapporter säger samma sak: allt färre orörda naturområden och livsrum för djur och växter finns kvar, och trenden är tyvärr accelererande. Arter, populationer, naturtyper och biotoper utarmas. I Sverige sker detta på grund av bl a det moderna skogs- och jordbruket, städernas och infrastrukturens utbredning, samt minskad hävd av ängar och naturbetesmarker.

Med insamlade medel köper vår stiftelse mark med betydande naturvärden eller mark där det finns stor potential för återskapande, exempelvis våtmarker och naturskogar. I vissa fall är inte ett köp möjligt på grund av hindrande lagstiftning eller att markägaren ej vill sälja. Ett alternativ är då att teckna långsiktiga nyttjanderättsavtal – upp till 49 år – som också successivt går att förlängas. Vid dessa avtal blir markägaren också en ambassadör för sitt område och kan även bli en aktiv part i förvaltningen. Vi är noga med att involvera boende i närheten och informera om platsens naturvärden och kulturarv. Inför att ett område ska skyddas tar vi kontakt med det lokala föreningslivet. 

Vår strategi är alltid långsiktig, och med ditt bidrag kan vår stiftelse värna befintliga naturvärden men också återskapa en del av det som gått förlorat.

Sindre Magnusson, ordförande Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv

AKTUELLT

Volontärresa till Visne ängar

Under påsken 2024 åkte vi med åtta naturvolontärer till det område på sydöstra Gotland där vi nyligen fått skötselansvar. Under detta besök låg fokus på praktisk naturvård: att röja sly och faga änge.

Läs vidare >>
Rulla till toppen