Om stiftelsen

Stiftelsens ändamål

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv är en allmännyttig stiftelse, och har som ändamål att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald, det äldre kulturarvet i främst jord- och skogslandskapet, livgivande vattenmiljöer samt naturlig kolinlagring.

Stiftelsen ska uppnå sitt syfte genom att förvärva mark, avtala om nyttjanderätt till mark samt förvalta mark, inklusive investeringar samt avyttring av mark. Stiftelsen ska kunna äga, köpa och sälja andelar av bolagsägd mark, så länge som det gynnar stiftelsens syfte och ändamål.

Områden som förvärvats i sin helhet och som bedöms ha höga befintliga värden avseende natur och/eller kulturarv ska skyddas permanent.

För att se stiftelsens stadgar i sin helhet, klicka här.

Stiftelseskylt
Stig i skog
Bakgrund

Insamlingsstiftelsen bildades i augusti 2021 och stiftare är den ideella föreningen Framtidens Natur & Kulturarv. När denna förening grundades i början av 2019 var avsikten att stärka förutsättningarna för en rik natur och bibehållna kulturmiljöer. I stadgarna infördes att föreningens syfte skulle uppfyllas genom skapandet av en plattform för ägande eller avtal om nyttjanderätt med markägare till skogs- eller jordbruksfastigheter. Genom förvärv eller avtal skulle föreningen ges möjlighet och rätt att vidta aktiva åtgärder i syfte att förbättra natur- och kulturmiljön inom områdena i fråga.  

Föreningens styrelse utredde hur denna plattform lämpligast skulle kunna utformas, och kom fram till att en insamlingsstiftelse vore det bästa alternativet. Ändamålsparagrafen för en stiftelse är mycket svår att ändra och ger trygghet och långsiktighet. Genom en insamlingsstiftelse kan vi mobilisera resurser på bred front, garantera att medlen används i enlighet med vårt ändamål och ta betydande kliv framåt vad gäller att värna biodiversitet, naturliga kolsänkor och kulturlämningar i skog och mark.

Styrelsen
Rulla till toppen