Bli naturvolontär!

Delta i konkreta insatser för naturen och lär dig om praktisk naturvård tillsammans med andra

En viktig förutsättning för att vi ska lyckas skydda och restaurera förlorad biologisk mångfald i Sverige är ideellt engagemang. Dina insatser som naturvolontär behövs!

🖊️Direkt till anmälningsformulär➡️

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv mobiliserar resurser för att skydda och återskapa biologisk mångfald, våtmarker och rinnande vatten, naturlig lagring av kol i skog och mark, samt för att värna det äldre kulturarvet i jord- och skogsbrukslandskapet. Hur mycket aktiv naturvård som behövs göras på en viss plats för att stötta utvecklingen mot högre naturvärden och stärkta ekosystemtjänster skiljer sig mycket från område till område. Emellertid kommer det alltid att finnas ett stort behov av ideella krafter, även om naturvårdsinsatserna planeras och leds av professionella naturvårdare. Tanken med naturvolontärerna är att skapa en plattform för att kanalisera engagemang över hela landet. De naturområden som Framtidens Natur & Kulturarv planerar eller redan har fått ett inflytande över är styrande för hur aktiviteterna utvecklas. Att skydda och restaurera natur är ett långsiktigt arbete och det kräver resurser och uthållighet. Är förkunskaper bra för den som vill hjälpa till i volontärinsatser? Ja… men det är inte ett krav! Engagemang ger kunskap. 

Vad är det för insatser som vi tror att du skulle kunna hjälpa till med?

1. Praktisk naturvård i fält

Det handlar om fysiska åtgärder som leder till att olika naturtyper/biotoper och arter utvecklas i önskvärd riktning. Det kan exempelvis handla om att påskynda omvandling från biologiskt utarmad skog till naturskog, återskapande av mindre våtmarker, det kan vara röjning av fd ängs/betesmark. En närmare beskrivning av vad praktisk naturvård kan innebära i praktiken finns här (länk till artikel där åtgärder sammanfattas).

2. Inventering av natur och arter

Inventering av djur, växter, naturtyper/biotoper och ekologiska funktioner (t ex död ved, håligheter mm). Det handlar också om att observera och beskriva områdets kulturarv; fornminnen, husgrunder, stengärden, äldre tiders bruk av marken osv. Inventeringsarbetet kan beröra områden som har eller inte har stiftelseskydd. Alltid i samarbete med markägaren.

3. Översyn av naturområden

När ett område har skydd (förvärv, eller markavtal, se länk) behöver området återkommande översyn.Varför? Det finns tyvärr hela tiden risk för att skador uppstår genom t ex nedskräpning, stöld av rödlistade arter (fauna/flora-kriminalitet), påverkan på störningskänsliga arter och övriga brott mot allemansrätten. Det handlar också om att ha koll på invasiva arter, trädsjukdomar samt påverkan från storm, eld och översvämning.

4. Upprätta infrastruktur

I våra skyddade naturområden behövs skyltar, stigar med markeringar, observationsplattformar, parkeringsplatser m.m. för att det ska kunna besökas på samma gång som slitage minimeras. Det finns därtill ofta ett intresse för att delta i utflykter som leds av personer som kan berätta om områdets natur och kulturarv.

5. Förberedande arbete - hitta natur som kan skyddas!

Det kan handla om att tipsa om icke skyddade områden med höga eller potentiell höga naturvärden. Det är en bra början men… det är många faktorer som ska stämma för att vår stiftelse verkligen ska kunna engagera sig i ett område. Markägarnas intresse är avgörande. Personliga kontakter är också ofta viktiga för framgång.

Igelkottspinnare

Anmäl ditt intresse - bli naturvolontär!

Igelkottspinnare

  Jag är intresserad av:

  Min ålderskategori:

  Hemvist:

  Nyhetsbrev:

  Vad händer sen?

  Efter att vi tacksamt tagit emot din anmälan tittar vi om någon av de volontärinsatser, arrangemang eller idéer vi har på gång passar med dina önskemål, och hör i sådant fall av oss. Om du klickat för att du vill ha nyhetsbrev kommer du regelbundet få information om alla våra aktiviteter och hur organisationens arbete fortskrider. Möjligheten att delta i aktiviteter styrs av hur snabbt våra satsningar utvecklas. Bra att veta är att vi tar kontakt med lokala natur- och kulturarvsintresserade föreningar när vi engagerar oss för naturen i ett område. Vi informerar även kommun och länsstyrelsen. Vi gör inte dubbelarbete och vi söker samarbete. 

  Läs mer

  Förvaltning
  Förvaltning av mark

  Vår markförvaltning syftar till att i den svenska naturen stötta biologisk mångfald, öka kolinlagring, återskapa vattenmiljöer och skydda kulturarvsmiljöer. Allt arbete utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Testamentera till naturen
  Testamentera till naturen

  Genom att testamentera markinnehav eller resurser kan du direkt bidra till att naturvärden långsiktigt bevaras och restaureras. Vi arbetar konsekvent och utan kompromiss för att värna och gynna en rikedom av djur, växter och naturtyper.

  Rulla till toppen