Testamentera till naturen

Gör en insats för framtida generationer!

Vi är övertygade om att det går att göra större insatser för att kommande generationer också ska kunna få uppleva naturliga skogar, blommande ängar och fågelrika våtmarker. Genom att testamentera markinnehav eller resurser kan du direkt bidra till att naturvärden långsiktigt bevaras och restaureras. Vår stiftelse arbetar konsekvent och utan kompromiss, för att värna och gynna en rikedom av djur, växter och naturtyper.

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv

Idag nyttjas nästan all mark på sätt som utarmar den biologiska mångfalden. Trenden är global, accelererande och därtill är prognosen oroväckande och det gäller tyvärr också Sverige. Industriellt skogs- och jordbruk men också klimatförändringar, invasiva arter och bebyggelse minskar utbredningen för de naturtyper som har en hög biologisk mångfald i Sverige. Många arter är utrotningshotade och behöver vår hjälp för att klara sig på kort och lång sikt. Vår stiftelse har som ändamål att i Sverige skydda och återskapa värden med stor betydelse för naturens mångfald av djur, växter och naturtyper. En viktig del av arbetet är också att bibehålla en del av äldre tiders kulturmiljövärden såsom ängar, naturbetesmarker, stengärden, alléer, odlingsrösen, åkerholmar och fornminnen. För att få rådighet över områden med befintliga eller potentiella naturvärden och verka i linje med vårt syfte mobiliserar vi resurser, förvärvar och avtalar om mark. Insamlingsstiftelsen har ett s k 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Själva stiftelsen står under kontroll från Länsstyrelsen.

Hopp inför framtiden!

Om du delar vår oro och vill göra en insats för naturen – då finns möjligheten att testamentera till vår insamlingsstiftelse och stötta vårt arbete med att långsiktigt skydda värdefulla områden. Att bibehålla och restaurera vitala ekosystem innebär också ett positivt bidrag till ett klimat i balans. Testamenterar du mark kommer vi att inleda långsiktig förvaltning vid tidpunkten för förvärv, eller enligt överenskommelse. Testamenterade resurser, utöver markdonation, används till att köpa mer mark eller för restaurering av förlorade naturvärden. Den som testamenterar kan exempelvis påverka del av Sverige eller naturtyp. Din insats blir betydelsefull och den ger positiva och tydliga resultat under mycket lång tid.

Förvaltning av mark - skydda och återskapa

I enlighet med insamlingsstiftelsens stadgar kommer testamenterad mark och mark förvärvad med testamenterade medel att skyddas och förvaltas med erfaren och relevant kompetens. Marken kan och ska inte säljas vidare. Förvaltningen av marken sker, utan kompromisser, på sätt som uppfyller det överordnade målet att bibehålla och återskapa de bästa förutsättningarna för att den biologiska mångfalden. Om förvaltningen av mark skulle ge ett överskott, återinvesteras dessa medel i biotopvård och restaurering. Innan eventuella åtgärder sätts in, för att gynna biodiversitet, inventeras aktuellt område avseende flora, fauna, biotoper, hydrologi, kulturarv samt kolförråd och kolsänka. Vi har kvalificerad expertis inom naturvård, kulturarv, förvaltning av mark, ekonomi och juridik. Vi samarbetar med forskare och andra experter för att kunna utveckla en skötsel som på ett effektivt sätt leder till att våra målsättningar uppnås. Lokal förankring är viktigt för oss.

Vi vill lyssna på dina förslag!

Vi vill höra dina önskemål och idéer kring hur vi kan samverka. Testamentering av mark leder till skydd och testamentering av andra resurser leder till köp av mark samt restaurering av förlorade naturvärden. Specifika önskemål om geografi, naturtyper och förvaltning kan tillmötesgås så länge som det gynnar stiftelsens övergripande målsättningar och så länge det kan ske inom ekonomiska ramar som bedöms vara realistiska. Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv syftar ej till kommersiell verksamhet. När det kommer till att testamentera rekommenderar vi också att du rådgör med en advokat eller annan sakkunnig jurist eftersom det är viktigt att ditt testamente är entydigt och korrekt i juridisk mening. Vid önskemål kan vi rekommendera kunniga jurister som inte är knutna till stiftelsen. Blankett för testamentering kan förmedlas via mail. 

Kontakta oss kring att testamentera!

Sindre Magnusson

Ordförande
Sindre Magnusson
sindre(at)framtidensnatur.se
0702-14 43 67

Styrelseledamot, advokat
Erica Nobel
erica.nobel(at)delphi.se
0733-80 02 25

Läs mer

Hur vi arbetar

Vår insamlingsstiftelses väg till verkligt markinflytande för skydd och återskapande av naturvärden, sammanfattade i sex steg. Från identifiering av skyddsvärd natur till uppföljning av våra förvaltningsplaner.

Om stiftelsen Framtidens Natur
Bakgrund

Med vår stiftelse vill vi mobilisera resurser för att skydda och återskapa värden av stor betydelse för naturens mångfald av djur, växter och naturtyper. Vi arbetar även med att bibehålla en del spår av äldre tiders kultur i jord- och skogsbrukslandskapet.

Rulla till toppen