Tillsammans gör vi skillnad för den biologiska mångfalden i Sverige!

Bidra till att både skydda hotad natur och återskapa naturvärden som gått förlorade.

Ditt bidrag hjälper oss att vända utvecklingen!

Trenden för den biologiska mångfalden i Sverige pekar åt helt fel håll, och varje dag försvinner områden med betydande naturvärden i Sverige. Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv jobbar för att vända denna utveckling. Ditt bidrag går till att, genom köp eller långsiktiga markavtal, skydda mark med rik natur och genomföra insatser för att bibehålla och öka naturvärdena på platsen, samtidigt som vi värnar kolinlagring och kulturarvsmiljöer såsom ängs- och naturbetesmark. Genom restaureringsåtgärder kan vi också återskapa natur som gått förlorad, exempelvis våtmarker.

Skydda OCH återskapa

Vårt arbete syftar till att skydda befintliga naturvärden, men också till att restaurera sådant som tidigare utarmats eller förstörts. Ibland får vi möjlighet att förvärva eller avtala om mark där det finns stor potential för att återskapa en biotop, exempelvis genom att återväta en våtmark som tidigare torrlagts, eller att omföra en odlad ensartad skog till en naturskog som blir hemvist till allt fler arter. Som månadsgivare har du möjlighet att, om du önskar, öronmärka ditt bidrag till någon av våra huvudinriktningar. Antingen med fokus på att få rådighet över mark med betydande befintliga naturvärden, eller mark med stor potential för restaurerande åtgärder. 

Ditt bidrag ska göra största möjliga skillnad för naturen i Sverige!

Av det vi samlar in till vårt 90-konto går minst 85% till vårt ändamål: att förvärva mark eller teckna långsiktiga markavtal, och bedriva naturvård på de områden vi har rådighet över för att maximera naturvärdena. Resterande 15% behövs för administration, kommunikation och för att bedriva fortsatt insamling.  

85% av det vi samlar in till vårt 90-konto går till vårt ändamål. Resterande medel behövs för att sköta administration, kommunikation och för att bedriva fortsatt insamling.

Läs mer

Om stiftelsen Framtidens Natur
Bakgrund

Med vår stiftelse vill vi mobilisera resurser för att skydda och återskapa värden av stor betydelse för naturens mångfald av djur, växter och naturtyper. Vi arbetar även med att bibehålla en del spår av äldre tiders kultur i jord- och skogsbrukslandskapet.

Sinarp insamling
Sinarpsdalen, 6 ha , Båstad

Sinarpsdalen skär genom Hallandsås söder om Båstad och utgör ett varierat landskap med ålderdomlig prägel. Helhetsintrycket är ett påtagligt vackert landskap som till sin grundstruktur varit oförändrat under mycket lång tid – en tidskapsel.

Testamentera till naturen
Testamentera till naturen

Genom att testamentera markinnehav eller resurser kan du direkt bidra till att naturvärden långsiktigt bevaras och restaureras. Vi arbetar konsekvent och utan kompromiss för att värna och gynna en rikedom av djur, växter och naturtyper.

Rulla till toppen