Ert företag kan göra skillnad

Samarbeta med Framtidens Natur!

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv arbetar med att bevara och restaurera värdefull natur i Sverige. Nu söker vi samarbete med företag som vill bidra till en rik natur och på samma gång – ett klimat i balans.

Vägar till samarbete

Vi värnar om naturskogar, våtmarker och vattendrag, men även om jordbrukslandskapets mest artrika livsmiljöer såsom ogödslade naturbetesmarker och ängar. Tillgången till en rik och vacker natur skänker livskvalitet på samma gång som den biologiska mångfaldens fortsatta existens utgör grundval för vår långsiktiga överlevnad.

Hur, var och när samarbetet kan ske utformas i en gemensam process. Vi erbjuder tre huvudsakliga vägar till samarbete:

1. Donationer för att skydda specifika naturområden i Sverige

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv skyddar och restaurerar natur. För detta krävs resurser till markåtkomst såväl som förvaltning. Vi är beroende av donationer från företag och privatpersoner för att kunna förverkliga detta långsiktiga stiftelseskydd. De som ger oss stöd kan exponera samarbete och resultat.

Just nu bedriver vi insamling för att skydda ett 6 hektar stort skogsområde i den vackra Sinarpsdalen i nordvästra Skåne (se bild längst ned i mailet). I Sinarpsdalen finns betydande och dokumenterade värden för den biologiska mångfalden såväl som för det äldre kulturlandskapet. Dessa värden vilar både på fortsatt småskaligt jordbruk, inte minst naturbete, men i lika hög grad på att skyddsvärda skogspartier får finnas kvar och utvecklas.

Läs mer om området i Sinarpsdalen och insamlingen genom att klicka här

2. Biotoputveckling på företagsmark

Om ert företag äger mark, alternativt har markavtal på minst 30 år (med ev. möjlighet till förlängning) finns det potential för samarbete kring biotopvård och biotoputveckling. När vi analyserar ett område, med eller utan befintliga naturvärden, använder vi oss av en av oss framtagen manual med 240 åtgärder, vars relevans vi prövar gentemot aktuella mark/vattenområden. För att säkra resultatet av naturvårdsinsatser över lång tid behövs donation av antingen mark eller nyttjanderätten till marken. Befintliga naturvärden kan med fördel analyseras i enlighet med SIS standard för naturinventering.

3. Handel med ekosystemtjänster – delta i pilotprojekt

Tillsammans med en etablerad plattform utvecklar vi handel med biodiversitet och naturvårdsanpassad kollagring i skog och mark, i Sverige. Vi letar nu efter företag som vill delta som utvecklingspartners i detta pilotprojekt. Företag som vill bidra till att skydda biologisk mångfald och säkra kollagring går som partner in med ekonomiska resurser. Genom dessa resurser tecknas långsiktiga markavtal för områden med betydande naturvärden, där vår stiftelse får rådighet över marken och tar på oss ansvaret för praktisk naturvård och biotoputveckling. Vi författar förvaltningsplaner, genomför bevarandeåtgärder, tillhandahåller data och ser till att området utvecklas enligt planen.

Vi är självklart öppna för att också diskutera andra samarbetsvägar.

Vi ser fram emot att höra av er!

Ordförande
Sindre Magnusson
sindre(at)framtidensnatur.se
070-214 43 67

Vice ordförande
Karl-Erik Grevendahl
karl-erik(at)framtidensnatur.se
070-664 78 58

Läs mer

Sinarp insamling
Sinarpsdalen, 6 ha , Båstad

Sinarpsdalen skär genom Hallandsås söder om Båstad och utgör ett varierat landskap med ålderdomlig prägel. Helhetsintrycket är ett påtagligt vackert landskap som till sin grundstruktur varit oförändrat under mycket lång tid – en tidskapsel.

Om stiftelsen Framtidens Natur
Bakgrund

Med vår stiftelse vill vi mobilisera resurser för att skydda och återskapa värden av stor betydelse för naturens mångfald av djur, växter och naturtyper. Vi arbetar även med att bibehålla en del spår av äldre tiders kultur i jord- och skogsbrukslandskapet.

Rulla till toppen