fbpx

Sinarpsdalen 3:2, Båstad

Senaste gåvor:

Isa

12 juni, 2024

Belopp donerat
500 kr. 

Carla

28 maj, 2024

Belopp donerat
5 kr. 

Mark

4 maj, 2024

Belopp donerat
5 000 kr. 

Micke

5 februari, 2024

Belopp donerat
100 kr. 

FAKTA | Sinarp 3:2

Geografi

Storlek: 6 ha, som skall skyddas (ca halva fastighetens totala yta)

Plats: Sinarpsdalen, Båstads kommun, ca 2 km nordost om Grevie. Se karta >>

Höjd över havet: 62-133 m. ö. h.   

Naturtyp

Skogsområdet som Framtidens Natur & Kulturarv vill bevara är ca 6 hektar stort och består av två olika skogsbiotoper.

 

Alsumpskogen (ca 3 ha) ligger i dalsänkan där  Örebäcken passerar. Klibbalarna är vanligen 60-70 år men det finns även träd som är ca 100 år. En del är murkna (mulm) vilket är gynnsamt för vedlevande insekter. Här finns högstubbar, lövträdssockel och rovfågelsbo.  Örebäcken är ett viktigt vattendrag för vandrande öring. Området är källpåverkat. Äldre stengärden finns. Klibbalsumpskogen har definierats som två s k nyckelbiotoper (nr 77 och 78) av Skogsstyrelsen. Det innebär inget formellt skydd men däremot ett intygande av att naturvärdena är betydande.

 

Bokskogen (ca 3 ha) är näringsfattig och ligger i en brant på fastighetens sydostliga del. Skogen är strax över hundra år. Här finns även inslag av hassel, körsbär, sälg och vildapel. Bokskogen såväl som alsumpskogen innehåller en hel del död ved i form av rotvältor, torrakor, stubbar och liggande stammar i olika grad av förmultning.

Artförekomster

Urval av arter som observerats:

God tillgång på död ved och äldre träd ger en rikedom på insekter, lavar, svampar (tickor) och mossa. Alsumpskogen har en väl utvecklad örtvegetation. Fågelfaunan är rik. Under 2020-22 har det återskapats sju våtmarksområden i Sinarpsdalen. Detta förväntas berika fågelfaunan ytterligare. Framtidens Natur & Kulturarv har i januari 2023 genomfört en första egen systematisk inventering av floran med fokus på lavar och mossor, och resultatet från denna indikerar förekomsten av mycket höga naturvärden i områden. Under våren 2023 planeras för en inventering av insekter.

Se lista över fynd på Artportalen >> 

Skydd av området

  • Skyddsform: Nyttjanderättsavtal (49 år+)
  • Kostnad: 600.000 kr (562.500 + 37.500 för skötsel av området)

Inom hela området finns ett mindre biotopskyddsområde, i övrigt saknas formellt skydd för ädellövskogen. Det innebär att markägare har rätt att hugga ner skog. Förutsatt att insamlingen når sitt uppsatta mål, kommer de 6 hektaren att skyddas genom att vi tecknar ett nyttjanderättsavtal på 49 år med markägaren, med option för förlängning. Tecknande av ett nyttjanderättsavtal är i detta fall villkorat med krav på ekonomisk ersättning för del av uteblivna inkomster från virke och biomassa. Det belopp vi behöver samla in är 600 000 SEK. Detta belopp utgörs av en ersättningsdelen till markägaren (562.500, inklusive moms) och en kostnad (37.500) för skötsel av området (skylt, gränsmarkeringar, viss biotopvård för ökad biodiversitet, inventeringar, information och invigning). Avtalet konstrueras, registreras och följs upp på sätt som säkrar att stiftelsen får full rådighet över marken och att denna består även om marken byter ägare. I god tid före det att detta avtal löper ut vidtas åtgärder för att säkra området genom ytterligare ett nyttjanderättsavtal eller, om så skulle vara möjligt, förvärv.

Läs mer om nyttjanderättsavtal >>

Sinarpsdalen har pekats ut som en s.k. värdetrakt i länsstyrelsens plan Grön infrastruktur. Sinarpsdalen ingår därtill i riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzon/högexploaterad kust samt värdekärnor kustzon. Sinarpsdalen lyfts fram i Skånes kulturmiljöprogram, Kommunalt kulturmiljöprogram (Båstad) såväl som i Länsstyrelsens Naturvårdsprogram. Vidare har Båstad kommun definierat området som skyddsvärt i översiktsplan såväl som naturvårdsplan. 

Se film om platsen

Rulla till toppen