Sinarpsdalen - slående vacker vandringsplats med höga natur- och kulturvärden

Fastigheten Sinarp 3:2 ligger mitt i den anrika Sinarpsdalen, där spår av omvälvande geologiska skeenden samsas med fornlämningar från mänskliga samhällen och rester av ett småskaligt odlingslandskap med höga biologiska värden. Om du ännu inte besökt Sinarpsdalen, har du en upplevelse att se fram emot!

Vandring i Sinarpsdalen
Vy över en del av dalen, utifrån det område stiftelsen vill skydda.

Den natursköna sprickdalen i Sinarp bildades för omkring 230 miljoner år sedan. Den tillhör en störningszon som löper vinkelrätt mot den s.k. Tornquistzonen, en av de största geologiska deformationszonerna i norra Europa som markerar gränsen mellan det landskap som är typiskt för Sverige och det som är typisk för Danmark och kontinenten i sydväst. Sinarpsdalen börjar vid Grevie åsar i sydväst, och mynnar i Båstad i nordöst.

Sinarp Vandring
Vandrare på väg genom Sinarpsdalens landskap.

Sinarpsdalen är något av en tidskapsel och innehåller många spår och lämningar från såväl förhistorisk som historisk tid. Här finns många stengärden, odlingsrösen, hålvägar, fossila åkrar, bronsåldershögar, stensättningar, stenar med skålgropar och ålderdomlig bebyggelse. Fram till 1800-talet nyttjades dalen som gemensam utmark för byarna Böske, Drängstorp, Salomonhög och Sinarp. Den mänskliga interaktionen under årtusendena har också skapat förutsättningar för höga naturvärden, med en värdefull flora och betydande biologisk mångfald. Den västliga halvan av dalen, där fastigheten Sinarp 3:2 som vi vill skydda ligger, utgörs av ett vackert och småskaligt odlingslandskap med naturbetesområden, blandat med skogspartier med bok och annan ädellöv samt frodiga alkärr längs med Örebäcken.

Sinarpsdalen Karta
Karta över Sinarpsdalen, med området stiftelsen vill skydda i mitten.

Att vandra och vistas i området är fascinerande, med dess markanta höjdskillnader och varierande landskap och naturtyper. Den som har med sig kikare kan med också njuta av den rika fågelfaunan, då Sinarpsdalen utgör en naturlig sträckled för många arter. Exempel på arter som observeras återkommande just vid Sinarp 3:2 är spillkråka, gröngöling, hornuggla, kattuggla, varfågel, törnskata, entita, tornfalk och ormvråk. Tillfälligt har det setts nötkråka, kungsörn, göktyta och mindre hackspett. Tallbit och bändelkorsnäbb har skådats i närheten av området. Vid bäcken som rinner igenom fastigheten ses forsärla och strömstare regelbundet.

Skogspartierna på Sinarp 3:2 med intilliggande fastighets våtmarker i förgrunden.

Vandringslederna i Sinarpsdalen sträcker sig på stigar och småvägar. Man kan antingen börja vandringen från utställningslokalen/naturskolan i Dala, Båstad eller från Vitsippsvägen i Grevie. Buss stannar vid båda ändarna av leden, så det finns möjlighet att ta bussen ena sträckan. Att vandra genom dalen tar ungefär 1,5 timme, och de sex hektaren i Sinarpsdalen 3:2 ligger nästan halvvägs från Grevie sett. Mitt i dalen går också en gång-och cykelled – Bjäre Banvall – som följer sträckningen för det gamla järnvägsspåret genom Båstads kommun. Efter att Hallandsåstunneln öppnat i december 2015 påbörjades en rivning av spåret och vallen byggdes om till rekreationsled. I höjd med Nötte backar breder Sinarpsfastigheten ut sig på båda sidor om vallen, med alsumpskogen åt nordväst och bokbacken åt sydöst.

Bild 1: Lantmäteriet 2023.
Foto 2, 3: Sindre Magnusson

Rulla till toppen