Tillsammans med dig skyddar och återskapar vi framtidens natur.

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv

Idag används nästan all mark på sätt som utarmar biologisk mångfald såväl som spåren av tidigare generationers liv och hävd. Trenden är global, accelererande och prognosen är likaså oroväckande när det gäller Sverige. De miljömål som satts upp för natur och biodiversitet är långt ifrån att nås, och resurser från statligt håll ser inte ut att kunna möta de stora behov som finns.

Med vår stiftelse vill vi mobilisera resurser för att skydda och återskapa värden av stor betydelse för naturens mångfald av djur, växter och naturtyper. Vi arbetar även med att bibehålla en del spår av äldre tiders kultur i jord- och skogsbrukslandskapet. Gårdar och torp med gamla anor, gärdesgårdar, alléer, odlingsrösen, åkerholmar och fornminnen utgör omistliga delar av våra landskap.

Stiftelsen finansierar sin verksamhet genom donationer, gåvor, testamenten, bidrag och inkomst från förvaltning av mark. Stiftelsen kan emellertid också komma att bedriva näringsverksamhet när detta är gynnsamt för att uppnå ändamålet. Sådan näringsverksamhet inkluderar uppdrag som avser ekologisk kompensation och klimatkompensation.

Glödsandbi - Biologisk mångfald på Österlen
Glödsandbi i Österskens vilda äppelodlingar.

Stiftelsens ändamål

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv är en allmännyttig stiftelse, och har som ändamål att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald, det äldre kulturarvet i främst jord- och skogslandskapet, livgivande vattenmiljöer samt naturlig kolinlagring.

Stiftelsen ska uppnå sitt syfte genom att förvärva mark, avtala om nyttjanderätt till mark samt förvalta mark, inklusive investeringar samt avyttring av mark. Stiftelsen ska kunna äga, köpa och sälja andelar av bolagsägd mark, så länge som det gynnar stiftelsens syfte och ändamål.

Områden som förvärvats i sin helhet och som bedöms ha höga befintliga värden avseende natur och/eller kulturarv ska skyddas permanent.

Upprinnelsen

Insamlingsstiftelsen bildades i augusti 2021 och stiftare är den ideella föreningen Framtidens Natur & Kulturarv. När denna förening grundades i början av 2019 var avsikten att stärka förutsättningarna för en rik natur och bibehållna kulturmiljöer. I stadgarna infördes att föreningens syfte skulle uppfyllas genom skapandet av en plattform för ägande eller avtal om nyttjanderätt med markägare till skogs- eller jordbruksfastigheter. Genom förvärv eller avtal skulle föreningen ges möjlighet och rätt att vidta aktiva åtgärder i syfte att förbättra natur- och kulturmiljön inom områdena i fråga.  

Föreningens styrelse utredde hur denna plattform lämpligast skulle kunna utformas, och kom fram till att en insamlingsstiftelse vore det bästa alternativet. Ändamålsparagrafen för en stiftelse är mycket svår att ändra och ger trygghet och långsiktighet. Genom en insamlingsstiftelse kan vi mobilisera resurser på bred front, garantera att medlen används i enlighet med vårt ändamål och ta betydande kliv framåt vad gäller att värna biodiversitet, naturliga kolsänkor och kulturlämningar i skog och mark.

För att se insamlingsstiftelsens styrelse, klicka här.

Läs mer

Förvaltning
Förvaltning av mark

Vår markförvaltning syftar till att i den svenska naturen stötta biologisk mångfald, öka kolinlagring, återskapa vattenmiljöer och skydda kulturarvsmiljöer. Allt arbete utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.

Testamentera till naturen
Testamentera till naturen

Genom att testamentera markinnehav eller resurser kan du direkt bidra till att naturvärden långsiktigt bevaras och restaureras. Vi arbetar konsekvent och utan kompromiss för att värna och gynna en rikedom av djur, växter och naturtyper.

Sinarp insamling
Sinarpsdalen, 6 ha , Båstad

Sinarpsdalen skär genom Hallandsås söder om Båstad och utgör ett varierat landskap med ålderdomlig prägel. Helhetsintrycket är ett påtagligt vackert landskap som till sin grundstruktur varit oförändrat under mycket lång tid – en tidskapsel.

Rulla till toppen