Hur vi arbetar

Vår stiftelses vägar till verkligt markinflytande för skydd & återskapande av naturvärden

Identifiering av platser med höga (eller potentiellt höga) naturvärden i behov av skydd

Givet den akuta situationen för biologisk mångfald och klimat så finns det självklart väldigt många fastigheter och naturområden i Sverige som skulle behöva skyddas. Den mark som bli aktuell för engagemang från stiftelsen sida ska, utöver att vara prisvärd, först och främst innehålla betydande naturvärden. Dessa naturvärden kan vara befintliga, men delvis också potentiella. Det finns ett stort antal områden som redan förlorat stora naturvärden men där det kan gå att återskapa delar av dessa naturvärden. Om ett område ska skyddas på grundval av befintliga naturvärden gör vi en preliminär klassning av marken i enlighet med SIS standard för naturvärdesinventering. Naturvärden bör åtminstone delvis uppvisa klass 2 (högt naturvärde) eller 1 (högsta naturvärde). Det ska finnas goda förutsättningar för klass 3 (påtagligt naturvärde) att inom några decennier uppnå klass 2. Marken ska självklart även vara tillgänglig – det vill säga till salu eller möjlig att teckna långsiktig nyttjanderätt för. För att vår stiftelse ska kunna köpa behöver marken i normalfall vara ägd av AB, kommun eller annan juridisk person. Om naturvärdena är betydande kan länsstyrelsen i vissa fall bevilja undantag och tillåta köp från privatperson, i enlighet med jordförvärvslagen.Som ett led i att lokalt skapa förankring och intresse för skyddet av platsen börjar vi i ett relativt tidigt skede också sprida information om våra planer, till boende i närheten, föreningsliv, kommun samt läns- och skogsstyrelse.

Det krävs avsevärda ekonomiska resurser för att få rådighet över mark, och åstadkomma skydd och restaurering av naturvärden. Markpriserna varierar bland annat med bördighet, läge och konjunktur, men generellt pekar prisutvecklingen uppåt. Skogsmark med rik natur och många äldre träd som samtidigt inte har något formellt skydd är ofta kostsam, då den också utgör ett stort virkesförråd. Även gräsmarker med höga biologiska och/eller kulturella värden kan uppbringa ett stort värde på marknaden. För att mobilisera resurser bedriver vi därför dels insamling i form av crowdfunding, där ett stort antal individers respektive bidrag tillsammans kan åstadkomma mycket. Just nu pågår en insamlingskampanj för ett 6 ha vackert och rikt skogsområde i Skånska Sinarpsdalen. Vi tar också emot donationer och testamenteringar av både mark och finansiella tillgångar. En tredje viktig väg för att mobilisera resurser är genom företagssponsring, där bolag kan stötta specifika insamlingar eller vår verksamhet generellt. Vår organisationsform – en insamlingsstiftelse med 90-konto – ger trygghet, transparens och långsiktighet för de resurser vi får in. Ändamålsparagrafen i våra stadgar är mycket svår att ändra, och den garanterar att medlen går till att förbättra förutsättningarna i Sverige för biologisk mångfald, det äldre kulturarvet i främst jord- och skogslandskapet, livgivande vattenmiljöer samt naturlig kolinlagring.

Mobilisering av resurser genom insamling, donationer och samarbeten med företag

Förvärv eller tecknande av nyttjanderättsavtal för inflytande över mark

För att få rådighet över mark finns huvudsakligen två tillvägagångssätt för vår insamlingsstiftelse: genom förvärv eller markavtal. Ett förvärv innebär att vår stiftelse blir innehavare till marken och det är, med vissa undantag, endast möjligt om säljaren också är en juridisk person – exempelvis ett företag, en annan stiftelse eller en kommun. Ett markavtal i form av ett nyttjanderättsavtal är ett bra alternativ om markägaren är en privatperson. Ett sådant kan tecknas på upp till 50 år, gäller över ägarskiften, och är möjligt att förlänga i god tid innan det löper ut. Inom ramarna för avtalet har vi rätten att bedriva naturvård och genomföra restaurering till gagn för biodiversitet och kolinlagring. Ett nyttjanderättsavtal innefattar ofta en ersättning till markägaren för uteblivna inkomster från skogs- eller jordbruk på marken. 

Inför ett förvärv eller markavtal sker alltid flera besök i det aktuella området, och en inledande analys görs av naturvärden, restaureringspotential, kollager samt förekomst av biologiskt kulturarv och fornlämningar.  När marken är säkrad påbörjas en fördjupad kunskapsinhämtning som utgör underlag i arbetet med områdets naturplan. Målsättningarna med naturplanen är i stora drag att, i enlighet med stiftelsens ändamål, skapa optimala förutsättningar för biologisk mångfald, bibehålla kolinlagring, återskapa vattenmiljöer och skydda kulturarvsmiljöer. Om fokus hamnar på fri utveckling, aktiv biotopvård och/eller offensiva restaureringsmetoder beror bland annat på naturtyperna och biotoperna på platsen. Aktiva insatser kan i vissa fall handla om att påtagligt förändra en karaktären på en del av området, exempelvis genom att omföra en ensartad barrskog till varierad naturskog med många trädarter, åldrar och biotoper. I naturplanen upprättas såväl långsiktiga visionära mål på 25-50 år, som mer konkreta mål på kort och medellång sikt. Förutom aspekter kopplade till naturvärden, kol och kulturarv behandlas också sådant som tillgänglighet för besökare och övrig service. 

Djupare inventering och utformning av naturplan för förvaltning (skötselplan)

Implementering av naturplan samt investeringar i området

Alla områden som blir föremål för skydd behöver också skötas, även de som i huvudsak lämnas till det man kallar ”fri utveckling”. Omfattningen av skötseln beror bland annat på områdets karaktär och vilken målbilden är. Tillgången till resurser påverkar också ambitionsnivån. De insatser som behövs för att vidmakthålla och även aktivt öka naturvärden (exempelvis restaurering av våtmarker) kommer att vara en mix av ideella insatser (naturvolontärer, samarbete med lokala föreningar) och professionella tjänster. Så långt det är möjligt anlitar vi lokala entreprenörer för skötsel, investeringar och den viktiga informationen till besökare. Utgångspunkten är att 5-15% av de resurser som mobiliseras för ett förvärv eller markavtal ska öronmärkas för förvaltning och investeringar i området. I vissa fall kan offentliga stöd erhållas för sådant som naturbete, ängsvård och våtmarksetablering.  En del naturvårdsinsatser kan också ge biprodukter som timmer eller GROT, och generera intäkter. Om budgeten emellertid är minimal måste skötseln vila på ideell grund på samma gång som investeringar minimeras. Det som däremot aldrig är aktuellt är att öka intäkterna genom att minska naturvärdena.

Naturplanens målsättningar skall följas upp regelbundet, med ett ungefärligt intervall på fem år. Även åtgärder checkas av med kortare intervall, för att säkerställa att dessa sker enligt tidsplanen. De fastställda målsättningarna har, om de är väl formulerade, tre komponenter: årtal, omfattning och kvalitet.  Exempelvis att arealen torräng i ett område ska öka med 10 hektar till från år 2025 till 2035. Torrängen ska därtill innehålla för regionen typisk kärlväxtflora samt uppnå minst klass 3 enligt NVI-skalan (SIS 2014). För att följa upp vad som skett kan information hämtas in från flera källor. Inledningsvis kan man använda sig av uppdaterad information om området genom Artportalen, andra externa inventeringar eller sådant som myndigheters laserscanning, flyg- eller drönarfoto. Besök i fält är emellertid det som kan ge en mer detaljerad och rättvisande bild av vad som hänt. Vid dessa besök genomförs till exempel artinventeringar, inmätningar av biotoper, status för kulturmiljöer och fornlämningar och beräkningar av vattenstånd och skogskubikmeter. Även en bedömning av infrastruktur och information riktat till besökare kan genomföras. Målgrupperna för uppföljningen av naturplanerna är, förutom vår egen organisation, alla människor som besöker områdena i fråga och de individer, företag, stftelser och myndigheter som ger oss ekonomiskt stöd. I de fall biodiversitet och kol på platsen är föremål för handel med ekosystemtjänster behöver uppföljningsdata levereras och även externt verifieras.

Uppföljning av biotoper, arter, kolinlagring och kulturarvsmiljöer

För mer info, kontakta:

Sindre Magnusson, ordförande
sindre(at)framtidensnatur.se
0702-14 43 67

Läs mer

Sinarp insamling
Sinarpsdalen, 6 ha , Båstad

Sinarpsdalen skär genom Hallandsås söder om Båstad och utgör ett varierat landskap med ålderdomlig prägel. Helhetsintrycket är ett påtagligt vackert landskap som till sin grundstruktur varit oförändrat under mycket lång tid – en tidskapsel.

Testamentera till naturen
Testamentera till naturen

Genom att testamentera markinnehav eller resurser kan du direkt bidra till att naturvärden långsiktigt bevaras och restaureras. Vi arbetar konsekvent och utan kompromiss för att värna och gynna en rikedom av djur, växter och naturtyper.

Om stiftelsen Framtidens Natur
Bakgrund

Med vår stiftelse vill vi mobilisera resurser för att skydda och återskapa värden av stor betydelse för naturens mångfald av djur, växter och naturtyper. Vi arbetar även med att bibehålla en del spår av äldre tiders kultur i jord- och skogsbrukslandskapet.

Rulla till toppen