Visne ängar - Anningåkre, Gotland

Visne ängar
Entrén till anrika Visne ängar i försommarskrud.

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv har fått nyttjanderätt till och förvaltningsansvar för ett 93 hektar stort område på sydöstra Gotland. Området ligger i Alskogs socken. Naturen består av flera naturtyper var av det mest anslående är Visne ängar (11 ha). Det är ett karaktäristiskt gotländskt änge med mycket hög biodiversitet och därtill ett rikt kulturarv från yngre och äldre järnålder.

Änge hassel
Traditionellt hävdat änge med hasselbruk på fastigheten.

Huvuddelen av arealen består av icke gödslade naturbetesmarker under restaurering (66 ha) samt åkermark med icke gödslad vall (16 ha). Omföring från talldominerad skog till glest trädbevuxen betesmark inleddes 2018. Arbetet med att successivt öka andelen lövträd har inletts och kommer att intensifieras. Betesmarkerna är till stor del torra marker, bitvis av alvarkaraktär. Det finns mer frodiga partier, med inslag av gles lövskog. Sådana områden skulle på sikt kunna utvecklas i riktning mot änge. 

Betestrycket kommer att anpassas (zoner) för vad som är optimalt för floran. Förvaltningen sker på uppdrag av IT-entreprenören Peter Neubauer och planen är att Insamlingsstiftelsen inom några år ska finansiera och förvärva fastigheten. Detta kommer att ske med hjälp av crowdfunding och samarbete med företag. Det är länsstyrelsen som beviljar s k förvärvstillstånd.

Lunglav Visne ängar
Lunglav (NT) på ek inne i änget.

Ägaren vill att insamlingsstiftelsen ansvarar för förvaltningen redan nu – för att säkra upp så att befintliga naturvärden bibehålls på samma gång som restaurering av naturbetesmarker fortgår (samarbete sker med arrendator, med nötdjur) och satsning på ytterligare biotoputveckling inleds. Det handlar om att få upp solitära träd och dungar med träd i öppen betesmark och i vall. Även stenrösen. Det handlar också om att om möjligt genomföra åtgärder som kan öka tillgången på vatten, både för kreatur och för den biologiska mångfalden. Änget  håller delvis på att växa igen och behöver röjas samt hävdas mer. Idag betas hela änget men ambitionen är att traditionsenlig skötsel ska kunna återupptas på delar av änget inom kort.

Restaurering_glesskog
Betesmark under restaurering, tall har tagits ned för att ge plats åt framväxade gles lövskog.

Rik biologisk mångfald

Ett utdrag från artportalen.se ger en lång rad med intressanta observationer, inte minst av rödlistade arter. Tillsammans med, för Gotland, mer vanliga arter ger det ett massivt intryck av härlig biologisk mångfald! Förekomsten behöver verifieras med inventeringar. Någon systematisk inventering av den 93 ha stora ägan har ej genomförts ännu. Visne ängar skiljer ut sig med särskilt rik fauna och flora, men övrig areal har även den en rik natur och därtill potential vad gäller restaurering av biotoper. Rödlistade arter anges med förkortning vilket förklarar hur sårbar artförekomsten är i Sverige som helhet: NT (nära hotad), VU (sårbar) och EN (starkt hotad).

Kärlväxter
Som sig bör är Visne ängar rikt på orkidéer, t ex brudsporre, Adam och Eva, ängsnycklar, skogsnycklar, krutbrännare, tvåblad, Sankt Pers nycklar, kärrknipprot och grönvit nattviol. Änget är rikt på hassel och vätteros trivs bra. Noterade (NT): ängsstarr, svinrot, solvända, slåtterfibbla, majviva, loppstarr, klasefibbla, jordtistel, backtimjan och axveronika samt etternässla. Noterade (VU): lungrot. Askar (EN) finns men är hårt drabbade av asktoppsjukan.

Sankt pers nycklar
Sankt pers nycklar i full blom på änget.

Kryptogamer
Svampfloran är påfallande exklusiv med åtskilliga rödlistade arter. Noterade (NT): räfflad nagelskivling, bleknande kamskivling, knottrig rottryffel, saffransspindling, tårkragskivling, oxtungssvamp och bronssopp. Noterade (VU): mjölspindling, munkspindling, gyllenskivig spindling, pilfotsspindling, vridfingersvamp, borstriska, sammetsmusseron, brunluddig roting och pälsticka. Noterade (EN): grönkantad spindling, safirspindling och elastisk spindling. När det kommer till lavfloran finns tre rödlistade arter noterade: lunglav (NT), almlav (VU) och ädellav (EN).

Insekter
Antalet observerade insektsarter tyder på både skyddsvärda biotoper och att området besöks av kunniga entomologer. Noterade (NT): sexfläckig bastardsvärmare, bredbrämad bastardsvärmare, dårgräsfjäril, svartfläckig blåvinge, mindre blåvinge, ängsnätfjäril, alvarantennmal, silversmygare, prydnadsbock, hårig blombock, guldgräshoppa, svart majbagge, prydnadsbock, hårig blombock och svartpälsbi. Två arter skalbagge som saknar svenskt namn: borboropora kraatzii och amphotis marginata. Noterade (VU): varierad tornbagge och askvedvivel. Noterade (EN): praktgetingfluga och åttafläckig getingfluga.

Kalkstensformationer
Kalkstensformationer i landskapet.

Noterade fågelarter är ännu så länge ganska få. Mindre hackspett (NT) förekommer liksom göktyta samt observationer av kungsörn (NT). Hasselsnok (VU) är observerad. En stor del av den biologiska mångfalden i området återstår att upptäcka och med hjälp av en genomtänkt förvaltning kommer artrikedomen på sikt att kunna öka ytterligare.

Om du besöker området, berätta gärna om dina observationer för oss (maila till oss) och (viktigt!) mata in observationerna på artportalen.se.

En gammal en, på änget.

Kulturarv

Under järnåldern (fram till 500 år e kr.) fanns det fyra gårdar vid Visne ängar. Tiotalet husgrunder finns kvar, även fornåkrar och fägator. Det finns rester av bildstenar i änget. Öster om husen låg en långsträckt myr som nu är torrlagd och uppodlad. Under delar av året finns det vatten i en bäck som rinner igenom delar av änget. Där kan du se en sten med sliprännor i, där man enligt folktron slipade sina svärd. Ett gravfält ligger söder om bäcken. I närheten finns också ett gammalt stenbrott. Vi återkommer med en fördjupad artikel om kulturarvet i området. Det har genomförts arkeologiska utgrävningar inom änget och det finns en hel del intressant att berätta.

Vill du läsa mer om fornlämningarna vid Visne ängar, besök Länsstyrelsens Gotlands sida om platsen här.

Fornlämning
Fornlämning på väg att bli övervuxen.

Vad händer nu?

Nu pågår arbetet med att upprätta en skötselplan. Av den kommer att framgå hur vi avser att sköta marken för att bibehålla och stärka områdets natur- och kulturarv. Inventering av fauna, flora, biotoper, fornminnen (själva änget är redan gediget dokumenterat) och kulturarvsmiljöer kommer att påbörjas redan nu i sommar. Kontakter med grannar, myndigheter och föreningar har delvis inletts och kommer att fördjupas under innevarande år. Informationsskylt och gränsmarkeringar är en prioriterad åtgärd. Längre fram kommer vi även att bjuda in till evenemang och träffar för naturvolontärer (Läs mer om att bli naturvolontär >>)

Port till lada
Porten till en äldre ladugårdsbyggnad på området.

Övrigt

  • Det finns en markerad kulturstig som delvis går igenom Visne ängar. Det tar cirka en timme att gå hela stigen. Kulturstigen går genom beteshagar med nötkreatur och stättor behöver passeras.
  • Det finns en parkeringsplats nära ingången till änget.
  • Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv gör en långsiktig satsning på Gotland och fler områden kommer att bli aktuella.
  • Detta är det andra området i Sverige som Framtidens Natur & Kulturarv förvaltar.
Tummen upp för förvärv och skydd! Från vänster köparen Peter Neubauer med partner Susanne Mattsson, stiftelsens ordförande Sindre Magnusson, säljaren Björn Jakobsson och dennes son, Jonatan Levin.
Fornsök Visne ängar
Kartutdrag från Riksantikvarieämbetets Fornsök, som vittnar om de många fornlämningarna på Visne ängar.

FAKTA | Visne ängar - Anningåkre

Geografi

Storlek: 93 ha, fastighet Alskog Anningåkre 1:62, skifte 1, 2 och 3 (Visne ängar)

Plats: Gotland, ca 4 km väster om Ljugarn. Se karta >>

Höjd över havet: ca 30-40 m.ö.h.   

Naturtyp

Naturen består av flera naturtyper var av det mest anslående är Visne ängar (11 ha). Det är ett karaktäristiskt gotländskt änge med mycket hög biodiversitet och därtill ett rikt kulturarv från järnåldern.

Huvuddelen av arealen består av icke-gödslade naturbetesmarker under restaurering (65,7 ha) samt åkermark med icke gödslad vall (16,7 ha). Omföring från talldominerad skog till glest trädbevuxen betesmark inleddes 2018. Arbetet med att successivt öka andelen lövträd har inletts och kommer att intensifieras. Betesmarkerna är till stor del torra marker, bitvis av alvarkaraktär. Det finns mer frodiga partier, med inslag av gles lövskog. Sådana områden skulle på sikt kunna utvecklas i riktning mot änge.

Läs mer om naturbetesmarker >>

Läs mer om gotländska ängen >>

Skydd av området

  • Skyddsform: Nyttjanderättsavtal (i väntan på förvärv av stiftelsen)

Området är förvärvat av Peter Neubauer, som genom ett nyttjanderättsavtal låter instamlingsstiftelsen påbörja förvaltningen omedelbart, detta för att säkra upp befintliga naturvärden och se till att restaurering av naturbetesmarker fortgår (samarbete sker med arrendator, med nötdjur) Satsning på ytterligare biotoputveckling inleds samtidigt. Det handlar främst om projektering av våtmark på ägan och om möjligt även i samarbete med angränsande markägare. Att fördröja ytavrinning är bra för biodiversitet och bra för grundvattnet. Änget (Visne ängar) håller delvis på att växa igen och behöver röjas samt hävdas mer. Idag betas hela änget men ambitionen är att traditionsenlig skötsel ska kunna återupptas på delar av änget inom kort.

Rulla till toppen