[language-switcher]

IT-entreprenören som blivit biodiversitetsbank genom Visne ängar

Peter Neubauer, en passionerad teknikentreprenör och investerare, har tillsammans med Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv påbörjat ett banbrytande samarbetsprojekt i Sverige för att bevara biologisk mångfald och kulturhistoriska lämningar. Genom att förvärva Visne ängar - Anningåkre, ett över 90 hektar stort och unikt område väster om Ljugarn på sydöstra Gotland, agerar han som en slags likviditetsfond för naturen. Ett nyttjanderättsavtal ger därefter stiftelsen möjlighet att omedelbart återuppta hävd, börja restaurera biotoper såsom våtmarker, naturbetesmarker och skapa ökad andel lövträd. Det ger också stiftelsen en respit för att själva mobilisera resurser till att slutgiltigt köpa loss marken.

Peter Neubauer (till höger) skålar in förvärvet och skyddet av Visne ängar - Anningåkre med stiftelsens orförande Sindre Magnusson.

Investering för positiv förändring

När Peter Neubauer pratar om Visne ängar – Anningåkre riktigt lyser hans ögon av hänförelse. Han har precis kommit tillbaka hem till Malmö från ett besök till området tillsammans med bland andra Sindre Magnusson, ordföranden för insamlingsstiftelsen.

– Redan när vi stötte på det här området och förstod vilka otroliga natur- och kulturvärden som fanns där kändes det svindlande. Vi såg bilder och tänkte att detta måste vi försöka se till att skydda och förvalta långsiktigt. Men när man får vandra på platsen kan man verkligen känna hur uråldrigt och rikt landskapet är, det är som taget från en annan tid, säger han.

Peter Neubauer beskriver sig själv som en person som vill använda entreprenörskapet för att få till stånd en positiv förändring. Han har ett stort intresse för natur och biologisk mångfald, och har under en längre tid funderat på hur man på bästa sätt kan använda ekonomiska resurser för att tackla de akuta utmaningar som finns kopplat till miljö och klimat.

– Jag funderade på om det går att investera pengar i natur på ett sätt som kan inspirera andra att göra samma sak, som kan smitta av sig. Min önskan är att bidra till att snabbt skala upp insatserna för att skydda biologisk mångfald. När jag kom i kontakt med Framtidens Natur & Kulturarv och stiftelsens sätt att ta sig an dessa frågor förstod jag direkt att vi skulle kunna göra något ihop som kunde ge ringar på vattnet, beskriver Peter Neubauer.

Kapital köper mark – och tid

Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv mobiliserar resurser för att skydda och återskapa värden av stor betydelse för naturens mångfald av djur, växter och naturtyper. Stiftelsen värnar också om spår av äldre tiders kultur i jord- och skogsbrukslandskapet, som också de utgör omistliga delar av landskapet. Rent konkret är första steget för att långsiktigt säkra sådana värden i Sverige att antingen förvärva den skyddsvärda marken, eller, i de fall det av juridiska eller andra skäl ej går att köpa, att teckna nyttjanderättsavtal med markägaren på upp till 49 år (med option på förlängning).

”Fallet med Visne ängar visar att individer med tillgångar kan spela en avgörande roll i bevarandet av hotade naturmiljöer – utan att vara traditionella filantroper”

När ett intressant område har identifierats utgör dock tidsaspekten en stor utmaning eftersom resurserna för att köpa eller ingå avtal oftast inte finns på förhand, utan måste samlas in först när marken hittats. Att åstadkomma detta under en budgivning, som oftast inte pågår mer än några veckor, är nästintill en omöjlighet. Och vad gäller nyttjanderättsavtal är det inte alla markägare som har tålamod att vänta ut en insamlingskampanj som kan pågå i flera månader eller mer. Det är här som investerare som Peter Neubauer kan göra en stor skillnad. Genom att direkt gå in och agera som ett likviditetsstöd för Framtidens Natur & Kulturarv kan ett område som Visne Ängar – Anningåkre tryggas från dag ett genom förvärv och stiftelsen ges en mer rimlig tidshorisont för att bedriva en insamlingskampanj. I upplägget får stiftelsen också ett nyttjanderättsavtal och kan således omgående börja bedriva förvaltning och biotoputveckling för att optimera naturvärdena och vårda de kulturlämningar som finns på platsen. En dialog sker parallellt med ansvariga myndigheter.

På plats med arrendator
Peter Neubauer och Sindre Magnusson, tillsammans med betesarrendatorn (mitten), vid ingången till Visne ängar.

Visne ängar - Anningåkre, ett perfekt första ”case"

Att köpa ett större stycke mark på Gotland när man själv inte har någon koppling dit, som är fallet med Peter Neubauer, är även det behäftat med utmaningar. Detta även om de ekonomiska medlen finns tillgängliga. I fallet med Visne ängar – Anningåkre inleddes emellertid omedelbart en dialog med Länsstyrelsen, där intentionerna bakom förvärvet tydligt förmedlades. Här är det enbart fråga om att bedriva naturvård, att återuppta den delvis eftersatta skötseln av biotoper och kulturarvsmiljöer, och att långsiktigt skydda platsen och dess stora värden. Peter Neubauers köp skall ses som ett sätt att ”förvara” området i väntan på att en stiftelse så småningom tar över ägandet.

– Jag tror nog att Länsstyrelsen på Gotland har förstått vårt upplägg och våra intentioner. Vi vill ju kunna få det här att fungera även på andra ställen i Sverige, säger Peter Neubauer. För mig som investerare är också köpet med tanke på markpriserna en stabil placering. Pengarna gör omedelbar nytta och om insamlingsstiftelsen lyckas förvärva området från mig för samma pris kan de pengarna frigöras till att bevara ett nytt skyddsvärt område som ligger ute till försäljning. Det visar att individer med tillgångar kan spela en avgörande roll i bevarandet av hotade naturmiljöer utan att vara traditionella filantroper, tillägger han. 

Inga genvägar till skydd av biologisk mångfald

Redan under sommaren 2023 inleder Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv arbetet med att ta fram en förvaltningsplan, eller ”naturplan”, för området. Tidigare kartläggningar av Visne ängar och omkringliggande landskap vittnar redan om betydande värden när det kommer till biodiversitet och kulturarv. En mer noggrann inventering och dokumentation av flora och fauna kommer nu att ske. Peter Neubauer ser fram emot att få se resultatet från detta, och av förvaltningen som ska ta vid.

– Att vi skyddar detta område långsiktigt känns lite som att skapa en slags fröbank eller artbank som de har på Svalbard, fast vi gör det på plats och med hela spektrat av arter som finns på marken, inte bara de som är ekonomiskt viktiga grödor. Det är ju helt enkelt den rakaste vägen för att säkra arter, ekosystem och den genetiska mångfalden, det finns liksom ingen genväg för att rädda biodiversiteten, menar han.

Peter Neubauer beskriver att det bland investerare i IT-sektorn finns en viss reservation vad gäller att placera pengar i projekt som rör den fysiska världen, såsom mark och natur, till skillnad från digital teknik och IT-startups. Många upplever att de inte har kunskapen att avgöra vad som skulle kunna vara en vettig placering. Han hoppas dock att satsningen med Visne ängar – Anningåkre kan visa att pengar både kan investeras tryggt OCH göra stor skillnad, när det sker i partnerskap med en seriös aktör som Framtidens Natur & Kulturarv.

– Visst, ”bytes” är kul och informationsteknik är spännande, men när allt kommer omkring är det ju bara ”atoms” och planeten vi lever på som verkligen spelar någon roll, poängterar Peter Neubauer.

Rulla till toppen