Stöd vårt arbete för biologisk mångfald!

Hjälp oss att skydda och återskapa biologisk mångfald i Sverige!

Den biologiska mångfalden – variationsrikedomen bland levande organismer – är det som lägger grunden till våra ekosystem. Att vi har en tät väv av samspel inom och mellan arter är en förutsättning för balans och motståndskraft i ekosystemen, och som ger dem en långsiktig kapacitet att tillhandahålla frisk luft och rent vatten, lagra kol, och ge förutsättningar för matförsörjning.

Situationen för den biologiska mångfalden är idag akut, både globalt och inom Sveriges gränser. Löpsedlar om tillståndet för naturen syns med jämna mellanrum och alla rapporter säger samma sak: allt färre orörda naturområden och livsrum för djur och växter finns kvar, och trenden är tyvärr accelererande. Arter, populationer och ekosystem utarmas, i Sverige mycket på grund av det moderna skogs- och jordbruket, städernas utbredning och minskad hävd av hag- och ängsmark.

Insamlingsstiftelsen Framtidens natur & Kulturarv arbetar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Sverige. Vi mobiliserar resurser för att både skydda och återskapa natur- och kulturmiljövärden av stor betydelse för biologisk mångfald och klimat. Med insamlade medel köper vi mark med betydande naturvärden eller mark där det finns stor potential för återskapande, exempelvis av våtmarker. I vissa fall är inte ett köp möjligt, och då kan vi teckna långsiktiga nyttjanderättsavtal – upp till 49 år – med markägaren. Dessa avtal kan sedan successivt förlängas och i praktiken är skyddet och förvaltningen lika bra för den biologiska mångfalden och biotopen som vid ett markköp. Dessutom blir markägaren en ambassadör för sitt område och blir en aktiv part i naturvårdsplanen. Oavsett vilken väg vi tar för att få rådighet över mark är vi noga med att involvera boende i närheten och informera om platsens unika karaktär. Den lokala förankringen är mycket viktig i en långsiktig förvaltningsplan.

Vi hoppas att du vill vara med och stötta vårt arbete för natur och biodiversitet i Sverige. Med ditt bidrag till de kampanjer som vår insamlingsstiftelse bedriver kan vi få åtkomst till skyddsvärd mark och säkra och restaurera naturvärdena till våra och kommande generationer. 

Sindre Magnusson, ordförande för Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv

Rulla till toppen