Stöd vårt arbete för biologisk mångfald!

Hjälp oss att skydda och återskapa biologisk mångfald i Sverige!

Den biologiska mångfalden – variationsrikedomen bland levande organismer – är det som lägger grunden till våra ekosystem. Att vi har en tät väv av samspel inom och mellan arter är en förutsättning för balans och motståndskraft i ekosystemen, och som ger dem en långsiktig kapacitet att tillhandahålla frisk luft och rent vatten, lagra kol, och ge förutsättningar för matförsörjning.

Situationen för den biologiska mångfalden är idag akut, både globalt och inom Sveriges gränser. Löpsedlar om tillståndet för naturen syns med jämna mellanrum och alla rapporter säger samma sak: allt färre orörda naturområden och livsrum för djur och växter finns kvar, och trenden är tyvärr accelererande. Arter, populationer och ekosystem utarmas, i Sverige mycket på grund av det moderna skogs- och jordbruket, städernas utbredning och minskad hävd av hag- och ängsmark.

Insamlingsstiftelsen Framtidens natur & Kulturarv arbetar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Sverige. Vi mobiliserar resurser för att både skydda och återskapa natur- och kulturmiljövärden av stor betydelse för biologisk mångfald och klimat. Med insamlade medel köper vi mark med betydande naturvärden eller mark där det finns stor potential för återskapande, exempelvis av våtmarker. I vissa fall är inte ett köp möjligt, och då kan vi teckna långsiktiga nyttjanderättsavtal – upp till 49 år – med markägaren. Dessa avtal kan sedan successivt förlängas och i praktiken är skyddet och förvaltningen lika bra för den biologiska mångfalden och biotopen som vid ett markköp. Dessutom blir markägaren en ambassadör för sitt område och blir en aktiv part i naturvårdsplanen. Oavsett vilken väg vi tar för att få rådighet över mark är vi noga med att involvera boende i närheten och informera om platsens unika karaktär. Den lokala förankringen är mycket viktig i en långsiktig förvaltningsplan.

Vi hoppas att du vill vara med och stötta vårt arbete för natur och biodiversitet i Sverige. Med ditt bidrag till de kampanjer som vår insamlingsstiftelse bedriver kan vi få åtkomst till skyddsvärd mark och säkra och restaurera naturvärdena till våra och kommande generationer. 

Sindre Magnusson, ordförande för Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv

Höga befintliga höga värden kan skyddas genom fri utveckling eller vidmakthållande av hävd. Skog med höga befintliga naturvärden bör oftast lämnas ifred – fri utveckling. Befintliga icke gödslade naturbetesmark behöver fortsatt bete och/eller skörd av gräs. Insamlingsstiftelsen letar efter områden med höga befintliga naturvärden. Det finns en etablerad metod för klassning av naturvärden, s k naturvärdesinventering. Vi gör preliminära bedömningar i enlighet med denna ISO-standard. Prislapp, möjligheter till finansiering, fastighetsrätt (kan vi köpa eller hyra marken) är exempel på faktorer som avgör om vi kan gå från ord till handling. Just nu har ger vi särskild prioritet åt äldre ädellövskog i Götaland.

SKYDDA - Aktuella områden:

Områden där naturvärden helt eller delvis redan förlorats, kan blir föremål för aktiva åtgärder som leder till att bästa möjliga förutsättningar för biologisk mångfald återskapas. Om stiftelsen förvärvat eller skrivit markavtal för ett område med höga befintliga naturvärden, finns det ofta en potential för ytterligare förbättring. Det kan vara små enkla åtgärder, t ex att solexponera äldre ek eller lägga igen skogsdiken. Det kan också vara mer omfattande insatser såsom 1) att omföra enformig odlad granskog till lövdominerad naturskog, 2) höja vattenståndet i en fd våtmark, 3) återuppta hävd på igenvuxen gräsmark eller 4) aktivt återintroducera arter som tidigare funnits i ett specifikt område. Samråd sker alltid med ansvariga myndigheter. Om vi kan komma i besittning av mark till låg kostnad och om där på samma gång finns en stor potential för att återskapa förlorade naturvärden – då säger vi ja. Initialt sker en analys av områdets nuvarande värden och hur ser naturhistoriken ser ut?. Därtill måste nya faktorer vägas in såsom bebyggelse, infrastruktur, grannar, klimatförändringar samt vilka resurser som finns att tillgå.

ÅTERSKAPA - Aktuella områden:

Rulla till toppen